skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Surface detail reproduction and dimensional accuracy of stone models: influence of disinfectant solutions and alginate impression materials

Guiraldo, Ricardo Danil ; Borsato, Thaís Teixeira ; Berger, Sandrine Bittencourt ; Lopes, Murilo Baena ; Gonini, Alcides ; Sinhoreti, Mário Alexandre Coelho

Brazilian dental journal, 2012, Vol.23(4), pp.417-21 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1806-4760 ; PMID: 23207859 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...