skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Carbon and other light element contents in the Earth's core based on first-principles molecular dynamics

Zhang, Yigang ; Yin, Qing-Zhu

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 27 November 2012, Vol.109(48), pp.19579-83 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 23150591 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1203826109

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...