skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Impact of coastal exploitation on the heavy metal contents in the sediment of Bohai Bay

Qin, Yan-Wen ; Zheng, Bing-Hui ; Li, Xiao-Bao ; Zhang, Lei ; Shi, Yao ; Cao, Wei

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, July 2012, Vol.33(7), pp.2359-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 23002614 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...