skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Optimal learning in a virtual patient simulation of cranial nerve palsies: the interaction between social learning context and student aptitude

Johnson, Teresa R ; Lyons, Rebecca ; Chuah, Joon Hao ; Kopper, Regis ; Lok, Benjamin C ; Cendan, Juan C

Medical teacher, 2013, Vol.35(1), pp.e876-84 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1466-187X ; PMID: 22938679 Version:1 ; DOI: 10.3109/0142159X.2012.714884

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...