skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structural basis for allosteric regulation of GPCRs by sodium ions

Liu, Wei ; Chun, Eugene ; Thompson, Aaron A ; Chubukov, Pavel ; Xu, Fei ; Katritch, Vsevolod ; Han, Gye Won ; Roth, Christopher B ; Heitman, Laura H ; Ijzerman, Adriaan P ; Cherezov, Vadim ; Stevens, Raymond C

Science (New York, N.Y.), 13 July 2012, Vol.337(6091), pp.232-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 22798613 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1219218

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...