skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Childhood lead poisoning associated with gold ore processing: a village-level investigation-Zamfara State, Nigeria, October-November 2010

Lo, Yi-Chun ; Dooyema, Carrie A ; Neri, Antonio ; Durant, James ; Jefferies, Taran ; Medina-Marino, Andrew ; De Ravello, Lori ; Thoroughman, Douglas ; Davis, Lora ; Dankoli, Raymond S ; Samson, Matthias Y ; Ibrahim, Luka M ; Okechukwu, Ossai ; Umar-Tsafe, Nasir T ; Dama, Alhassan H ; Brown, Mary Jean

Environmental health perspectives, October 2012, Vol.120(10), pp.1450-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1552-9924 ; PMID: 22766030 Version:1 ; DOI: 10.1289/ehp.1104793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...