skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Compound stabilization/solidification of MSWI fly ash with trimercapto-s-triazine and cement

Xue, Qiang ; Li, Jiangshan ; Hu, Zhuyun

Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 2012, Vol.66(3), pp.689-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0273-1223 ; PMID: 22744703 Version:1 ; DOI: 10.2166/wst.2012.226

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...