skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The perilous state of independent randomized clinical trials and related applied research in Canada

Yusuf, Salim ; Cairns, John

CMAJ : Canadian Medical Association journal = journal de l'Association medicale canadienne, 11 December 2012, Vol.184(18), pp.1997-2002 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1488-2329 ; PMID: 22619342 Version:1 ; DOI: 10.1503/cmaj.110598

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...