skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Motor familiarity: brain activation when watching kinematic displays of one's own movements

Bischoff, Matthias ; Zentgraf, Karen ; Lorey, Britta ; Pilgramm, Sebastian ; Balser, Nils ; Baumgartner, Elisabeth ; Hohmann, Tanja ; Stark, Rudolf ; Vaitl, Dieter ; Munzert, Jörn

Neuropsychologia, July 2012, Vol.50(8), pp.2085-92 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-3514 ; PMID: 22609578 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2012.05.009

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...