skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The cortical eye proprioceptive signal modulates neural activity in higher-order visual cortex as predicted by the variation in visual sensitivity

Balslev, Daniela ; Siebner, Hartwig R ; Paulson, Olaf B ; Kassuba, Tanja

NeuroImage, 16 July 2012, Vol.61(4), pp.950-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9572 ; PMID: 22521251 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2012.04.007

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...