skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Microfluidic integration for automated targeted proteomic assays

Hughes, Alex J ; Lin, Robert K C ; Peehl, Donna M ; Herr, Amy E

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 17 April 2012, Vol.109(16), pp.5972-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 22474344 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1108617109

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...