skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Epigenetic inactivation and subsequent heterochromatinization of a centromere stabilize dicentric chromosomes

Sato, Hiroshi ; Masuda, Fumie ; Takayama, Yuko ; Takahashi, Kohta ; Saitoh, Shigeaki

Current biology : CB, 24 April 2012, Vol.22(8), pp.658-67 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-0445 ; PMID: 22464190 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.cub.2012.02.062

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...