skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Properties of mortars made by uncalcined FGD gypsum-fly ash-ground granulated blast furnace slag composite binder

Zhong, Shiyun ; Ni, Kun ; Li, Jinmei

Waste management (New York, N.Y.), July 2012, Vol.32(7), pp.1468-72 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-2456 ; PMID: 22440404 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.wasman.2012.02.014

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...