skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Populous: a tool for building OWL ontologies from templates

Jupp, Simon ; Horridge, Matthew ; Iannone, Luigi ; Klein, Julie ; Owen, Stuart ; Schanstra, Joost ; Wolstencroft, Katy ; Stevens, Robert

BMC Bioinformatics, 2011, Vol.13(Suppl 1), p.S5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14712105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-13-S1-S5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...