skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Musashi expression in β-cells coordinates insulin expression, apoptosis and proliferation in response to endoplasmic reticulum stress in diabetes

Szabat, M ; Kalynyak, T B ; Lim, G E ; Chu, K Y ; Yang, Y H ; Asadi, A ; Gage, B K ; Ao, Z ; Warnock, G L ; Piret, J M ; Kieffer, T J ; Johnson, J D

Cell death & disease, 24 November 2011, Vol.2, pp.e232 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2041-4889 ; PMID: 22113197 Version:1 ; DOI: 10.1038/cddis.2011.119

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...