skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Coping with genetic diversity: the contribution of pathogen and human genomics to modern vaccinology

Lemaire, D ; Barbosa, T ; Rihet, P

Brazilian journal of medical and biological research = Revista brasileira de pesquisas medicas e biologicas, May 2012, Vol.45(5), pp.376-85 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1414-431X ; PMID: 22030866 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...