skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dendritic cell dysfunction during primary HIV-1 infection

Huang, Jinghe ; Yang, Yue ; Al-Mozaini, Maha ; Burke, Patrick S ; Beamon, Jill ; Carrington, Mary F ; Seiss, Katherine ; Rychert, Jennifer ; Rosenberg, Eric S ; Lichterfeld, Mathias ; Yu, Xu G

The Journal of infectious diseases, 15 November 2011, Vol.204(10), pp.1557-62 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1537-6613 ; PMID: 21969335 Version:1 ; DOI: 10.1093/infdis/jir616

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...