skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Exploring the fundamental dynamics of error-based motor learning using a stationary predictive-saccade task

Wong, Aaron L ; Shelhamer, Mark

PloS one, 2011, Vol.6(9), pp.e25225 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 21966462 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0025225

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...