skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Trade-secret model: privacy rights

Matsuura, Jeffrey H

Science (New York, N.Y.), 16 September 2011, Vol.333(6049), pp.1574; author reply 1575-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 21921177 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.333.6049.1574-a

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...