skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rigid, complete annuloplasty rings increase anterior mitral leaflet strains in the normal beating ovine heart

Bothe, Wolfgang ; Kuhl, Ellen ; Kvitting, John-Peder Escobar ; Rausch, Manuel K ; Göktepe, Serdar ; Swanson, Julia C ; Farahmandnia, Saideh ; Ingels, Neil B ; Miller, D Craig

Circulation, 13 September 2011, Vol.124(11 Suppl), pp.S81-96 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1524-4539 ; PMID: 21911823 Version:1 ; DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.110.011163

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...