skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Trends in obstetric practices and meconium aspiration syndrome: a population-based study

Vivian-Taylor, J ; Sheng, J ; Hadfield, R M ; Morris, J M ; Bowen, J R ; Roberts, C L

BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology, December 2011, Vol.118(13), pp.1601-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-0528 ; PMID: 21895951 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1471-0528.2011.03093.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...