skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evidence for pH-dependent multiple conformers in iron(II) heme-human serum albumin: spectroscopic and kinetic investigation of carbon monoxide binding

Cao, Yu ; Nicoletti, Francesco P ; De Sanctis, Giampiero ; Bocedi, Alessio ; Ciaccio, Chiara ; Gullotta, Francesca ; Fanali, Gabriella ; Tundo, Grazia R ; Di Masi, Alessandra ; Fasano, Mauro ; Smulevich, Giulietta ; Ascenzi, Paolo ; Coletta, Massimo

Journal of biological inorganic chemistry : JBIC : a publication of the Society of Biological Inorganic Chemistry, January 2012, Vol.17(1), pp.133-47 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-1327 ; PMID: 21894504 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00775-011-0837-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...