skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Enhanced performance by a hybrid NIRS-EEG brain computer interface

Fazli, Siamac ; Mehnert, Jan ; Steinbrink, Jens ; Curio, Gabriel ; Villringer, Arno ; Müller, Klaus-Robert ; Blankertz, Benjamin

NeuroImage, 02 January 2012, Vol.59(1), pp.519-29 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9572 ; PMID: 21840399 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2011.07.084

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...