skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Web GIS in practice X: a Microsoft Kinect natural user interface for Google Earth navigation

Boulos, Maged N Kamel ; Blanchard, Bryan J ; Walker, Cory ; Montero, Julio ; Tripathy, Aalap ; Gutierrez-Osuna, Ricardo

International journal of health geographics, 26 July 2011, Vol.10, pp.45 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1476-072X ; PMID: 21791054 Version:1 ; DOI: 10.1186/1476-072X-10-45

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...