skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Exploring the bases for a mixed reality stroke rehabilitation system, Part I: A unified approach for representing action, quantitative evaluation, and interactive feedback

Lehrer, Nicole ; Attygalle, Suneth ; Wolf, Steven L ; Rikakis, Thanassis

Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 2011, Vol.8, p.51-51 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1743-0003 ; DOI: 10.1186/1743-0003-8-51 ; PMCID: 3180296 ; PMID: 21875441

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...