skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Naturally transmitted segmented filamentous bacteria segregate with diabetes protection in nonobese diabetic mice

Kriegel, Martin A ; Sefik, Esen ; Hill, Jonathan A ; Wu, Hsin-Jung ; Benoist, Christophe ; Mathis, Diane

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 12 July 2011, Vol.108(28), pp.11548-53 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 21709219 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1108924108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...