skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Grasping and hitting moving objects

Schot, Willemijn D ; Brenner, Eli ; Smeets, Jeroen B J

Experimental brain research, August 2011, Vol.212(4), pp.487-96 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-1106 ; PMID: 21667040 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00221-011-2756-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...