skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Psychosocial influences on low back pain, disability, and response to treatment

Hill, Jonathan C ; Fritz, Julie M

Physical therapy, May 2011, Vol.91(5), pp.712-21 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1538-6724 ; PMID: 21451093 Version:1 ; DOI: 10.2522/ptj.20100280

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...