skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Templated nucleoside triphosphate binding to a noncatalytic site on RNA polymerase regulates transcription

Kennedy, Scott R ; Erie, Dorothy A

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 12 April 2011, Vol.108(15), pp.6079-84 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 21447716 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1011274108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...