skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hypoelectronic dimetallaheteroboranes of group 6 transition metals containing heavier chalcogen elements

Chakrahari, Kiran Kumarvarma ; Thakur, Arunabha ; Mondal, Bijan ; Ramkumar, V ; Ghosh, Sundargopal

Inorganic chemistry, 15 July 2013, Vol.52(14), pp.7923-32 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-510X ; PMID: 23819867 Version:1 ; DOI: 10.1021/ic400432v

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...