skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Novel biomarkers for the prediction of the spontaneous preterm birth phenotype: a systematic review and meta-analysis

Conde-Agudelo, A ; Papageorghiou, A T ; Kennedy, S H ; Villar, J

BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology, August 2011, Vol.118(9), pp.1042-54 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-0528 ; PMID: 21401853 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1471-0528.2011.02923.x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...