skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluation of an Actinomycin D/VX-680 aurora kinase inhibitor combination in p53-based cyclotherapy

Rao, Bhavya ; Van Leeuwen, Ingeborg M M ; Higgins, Maureen ; Campbel, Johanna ; Thompson, Alastair M ; Lane, David P ; Lain, Sonia

Oncotarget, November 2010, Vol.1(7), pp.639-50 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1949-2553 ; PMID: 21317459 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...