skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Environmental assessment of sewage sludge as secondary raw material in cement production--a case study in China

Hong, Jinglan ; Li, Xiangzhi

Waste management (New York, N.Y.), June 2011, Vol.31(6), pp.1364-71 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-2456 ; PMID: 21288709 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.wasman.2010.12.020

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...