skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Virtual humans versus standardized patients: which lead residents to more correct diagnoses?

Wendling, Adam L ; Halan, Shivashankar ; Tighe, Patrick ; Le, Linda ; Euliano, Tammy ; Lok, Benjamin

Academic medicine : journal of the Association of American Medical Colleges, March 2011, Vol.86(3), pp.384-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1938-808X ; PMID: 21248598 Version:1 ; DOI: 10.1097/ACM.0b013e318208803f

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...