skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cloning and nucleotide sequence of the crtI gene encoding phytoene dehydrogenase from the cyanobacterium Aphanocapsa PCC6714

Schmidt, A ; Sandmann, G

Gene, 02 July 1990, Vol.91(1), pp.113-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-1119 ; PMID: 2119326 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...