skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

New genes in Drosophila quickly become essential

Chen, Sidi ; Zhang, Yong E ; Long, Manyuan

Science (New York, N.Y.), 17 December 2010, Vol.330(6011), pp.1682-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 21164016 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1196380

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...