skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Comprehensive comparison of ligand-based virtual screening tools against the DUD data set reveals limitations of current 3D methods

Venkatraman, Vishwesh ; Pérez-Nueno, Violeta I ; Mavridis, Lazaros ; Ritchie, David W

Journal of chemical information and modeling, 27 December 2010, Vol.50(12), pp.2079-93 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1549-960X ; PMID: 21090728 Version:1 ; DOI: 10.1021/ci100263p

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...