skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Radiation-induced pulmonary toxicity: a dose-volume histogram analysis in 201 patients with lung cancer

Hernando, Maria L ; Marks, Lawrence B ; Bentel, Gunilla C ; Zhou, Su-Min ; Hollis, Donna ; Das, Shiva K ; Fan, Ming ; Munley, Michael T ; Shafman, Timothy D ; Anscher, Mitchell S ; Lind, Pehr A

International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics, 01 November 2001, Vol.51(3), pp.650-659 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3016 ; E-ISSN: 1879-355X ; DOI: 10.1016/S0360-3016(01)01685-6

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...