skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Leaching characteristics of steel slag components and their application in cementitious property prediction

Li, Zaibo ; Zhao, Sanyin ; Zhao, Xuguang ; He, Tusheng

Journal of hazardous materials, 15 January 2012, Vol.199-200, pp.448-52 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-3336 ; PMID: 22088502 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2011.07.069

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...