skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Good and bad in the hands of politicians: spontaneous gestures during positive and negative speech

Casasanto, Daniel ; Jasmin, Kyle

PloS one, 28 July 2010, Vol.5(7), pp.e11805 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 20676371 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0011805

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...