skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A switching regime model for the EMG-based control of a robot arm

Artemiadis, Panagiotis K ; Kyriakopoulos, Kostas J

IEEE transactions on systems, man, and cybernetics. Part B, Cybernetics : a publication of the IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society, February 2011, Vol.41(1), pp.53-63 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1941-0492 ; PMID: 20403787 Version:1 ; DOI: 10.1109/TSMCB.2010.2045120

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...