skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Impact of substrate overloading on archaeal populations in anaerobic digestion of animal waste

Chen, S. ; Zamudio Cañas, E. M. ; Zhang, Y. ; Zhu, Z. ; He, Q.

Journal of Applied Microbiology, December 2012, Vol.113(6), pp.1371-1379 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-5072 ; E-ISSN: 1365-2672 ; DOI: 10.1111/jam.12001

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...