skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effektiv träning i samarbete på den egna akutmottagningen. Med patientsimulering och utbildade tränare.
Efficient training in cooperation within your own emergency department. With patient simulation and skilled trainers

Westfelt, Petter ; Hedsköld, Mats ; Pukk-Härenstam, Karin ; Svensson, Rose-Marie ; Wallin, Carl-Johan

Lakartidningen, 2010, Vol.107(10), pp.685-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-7205 ; PMID: 20402254 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...