skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Invasive carcinomas may arise in colorectal adenomas with high-grade dysplasia and with carcinoma in situ

Rubio, Carlos A ; Delinassios, John G

International journal of clinical and experimental medicine, 08 January 2010, Vol.3(1), pp.41-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1940-5901 ; PMID: 20369039 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...