skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Integration of biomechanical compliance, leverage, and power in elephant limbs

Ren, Lei ; Miller, Charlotte E ; Lair, Richard ; Hutchinson, John R

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 13 April 2010, Vol.107(15), pp.7078-82 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 20351297 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.0911396107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...