skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Viral inhibition assay: a CD8 T cell neutralization assay for use in clinical trials of HIV-1 vaccine candidates

Spentzou, Aggeliki ; Bergin, Philip ; Gill, Dilbinder ; Cheeseman, Hannah ; Ashraf, Ambreen ; Kaltsidis, Harry ; Cashin-Cox, Michelle ; Anjarwalla, Insiyah ; Steel, Alan ; Higgs, Christopher ; Pozniak, Anton ; Piechocka-Trocha, Alicja ; Wong, Johnson ; Anzala, Omu ; Karita, Etienne ; Dally, Len ; Gotch, Frances ; Walker, Bruce ; Gilmour, Jill ; Hayes, Peter

The Journal of infectious diseases, March 2010, Vol.201(5), pp.720-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1537-6613 ; PMID: 20132004 Version:1 ; DOI: 10.1086/650492

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...