skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Recycling waste brick from construction and demolition of buildings as pozzolanic materials

Lin, Kae-Long ; Wu, Hsiu-Hsien ; Shie, Je-Lueng ; Hwang, Chao-Lung ; An Cheng, Chao-Lung

Waste management & research : the journal of the International Solid Wastes and Public Cleansing Association, ISWA, July 2010, Vol.28(7), pp.653-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1096-3669 ; PMID: 20154026 Version:1 ; DOI: 10.1177/0734242X09358735

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...