skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structure of ERA in complex with the 3' end of 16S rRNA: implications for ribosome biogenesis

Tu, Chao ; Zhou, Xiaomei ; Tropea, Joseph E ; Austin, Brian P ; Waugh, David S ; Court, Donald L ; Ji, Xinhua

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 01 September 2009, Vol.106(35), pp.14843-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 19706445 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.0904032106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...