skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Fjölónaemir berklar á Islandi--tilfellaröd og yfirlit.
Multidrug resistant tuberculosis in Iceland--case series and review of the literature

Asgeirsson, Hilmir ; Blöndal, Kai ; Blöndal, Thorsteinn ; Gottfredsson, Magnús

Laeknabladid, 2009, Vol.95(7-8), pp.499-507 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-7213 ; PMID: 19553708 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...