skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Comparison of methods for measuring atmospheric deposition of arsenic, cadmium, nickel and lead

Aas, Wenche ; Alleman, Laurent Y ; Bieber, Elke ; Gladtke, Dieter ; Houdret, Jean-Luc ; Karlsson, Vuokko ; Monies, Christian

Journal of environmental monitoring : JEM, June 2009, Vol.11(6), pp.1276-83 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1464-0333 ; PMID: 19513460 Version:1 ; DOI: 10.1039/b822330k

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...